اساتید آموزشگاه

اساتید این آموزشگاه همگی ازدانش آموختگان رشته موسیقی در سطح دانشگاهی و عمدتا از اساتید دانشگاه های موسیقی هستند

علی زکی‌پور

علی زکی‌پور

رهام ایرانخواه

رهام ایرانخواه

پندار عظیمی

پندار عظیمی

امیر معینی

امیر معینی

مهیار شادُروان

مهیار شادُروان

کریم خاوری

کریم خاوری

نسرین علیزاده

نسرین علیزاده

مجتبی کوه زاده

مجتبی کوه زاده

رخشا قاضی زاده

رخشا قاضی زاده

بابک میلانی

بابک میلانی

محسن جوادزاده

محسن جوادزاده

مریم نورمحمدی

مریم نورمحمدی
TotalRecords:30
rPP:18
TotalPageCount:2
CurrentPage:2
PageNumberLength:15

1 2  
صفحه 2 از 2  |  تعداد رکورد ها : 30  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 18