اساتید آموزشگاه

اساتید این آموزشگاه همگی ازدانش آموختگان رشته موسیقی در سطح دانشگاهی و عمدتا از اساتید دانشگاه های موسیقی هستندرضا مهدوی

رضا مهدوی


تالیفات:


ترجمه ھا:


سوابق تحصیلی:


سمت ھا:


محل تولد:


بیوگرافی:

 رضامهدوی با 30 سال سابقه آموزش در موسیقی نزد برجسته ترین استادان موسیقی ایرانی همچون حسین ملک ، رضاشفیعیان ، مسعود شناسا ، پرویز مشکاتیان ، مجید کیانی ، محمدعلی بهارلو ، وارطان ساهاکیان و اسفندیار قره باغی ساز سنتور و مبانی موسیقی رااز 6 سالگی فرا گرفته است.

نفر اول بخش مسابقه نوازندگی سنتور در جشنواره موسیقی فجر 1371 می باشد. تخصص در آموزش کودکان دارد وعضو شورای دفترتالیف وبرنامه ریزی درسی هنر آموزش و پرورش است که تا کنون 6 جلد کتاب تالیف کرده وبیش از صد مقاله تخصصی در جراید به رشته تحریر نگاشته است.

رضامهدوی نوازنده ، مدرس دانشگاه ، پژوهشگر ، منتقد ، برنامه سازرادیوتلوزیون و مولف در عرصه موسیقی ایرانی  چهره ای شناخته شده است که سوابق مدیریتی در هنرستان موسیقی ، دانشگاه سوره ، علمی کاربردی ، مرکز موسیقی حوزه هنری و سردبیری مجله و کتاب فصل مقام موسیقایی را در کارنامه خود دارد.

اوکارشناس رشته مدیریت است و دارای درجه یک هنری از وزارت ارشاد و وزارت علوم در نوازندگی و هنر آموزی دارد.

 

 پیشینه و فعالیت ھای ھنری:


سازھا و روش ھای تدریس آنھا:


توضیحات اضافه:


کد ملی:


شماره شناسنامه:


تاریخ تولد:
- - -

تاریخ شروع ھمکاری با آموزشگاه:
- - -

ایمیل:


وب سایت:
http://www.ravimusic.ir

موبایل:


روز ھای حضور در آموزشگاه / دانشگاه: