اساتید آموزشگاه

اساتید این آموزشگاه همگی ازدانش آموختگان رشته موسیقی در سطح دانشگاهی و عمدتا از اساتید دانشگاه های موسیقی هستندحسین درست‌پور

حسین درست‌پور


تالیفات:


ترجمه ھا:


سوابق تحصیلی:


سمت ھا:


محل تولد:


بیوگرافی:

 استاد گیتار كلاسیك آموزشگاه موسیقى ریشه در خاك کارشناسی ارشد رشته نوازندگی موسیقی  جهانى ، از دیگر فعالیتهاى وى میتوان به برگزاری چندین رسیتال گیتار کلاسیک از سال هشتاد و سه تا کنون و كسب مقام اول یازدهمین دوره مسابقات کشوری گیتارکلاسیک تهران (مگتان) و داورى سیزدهمین دوره مسابقات كشورى گیتار كلاسیك ، شركت در مستر كلاس هاى اساتید برجسته.

تربیت،پرورش و معرفی بیش از صد هنرجوی نمونه و حرفه ای به جامعه موسیقی و نوازندگی گیتار کلاسیکپیشینه و فعالیت ھای ھنری:


سازھا و روش ھای تدریس آنھا:


توضیحات اضافه:


کد ملی:


شماره شناسنامه:


تاریخ تولد:
- - -

تاریخ شروع ھمکاری با آموزشگاه:
- - -

ایمیل:


وب سایت:
http://www.rishehdarkhak.com

موبایل:


روز ھای حضور در آموزشگاه / دانشگاه: