اساتید آموزشگاه

اساتید این آموزشگاه همگی ازدانش آموختگان رشته موسیقی در سطح دانشگاهی و عمدتا از اساتید دانشگاه های موسیقی هستندفرناز خاکپور

فرناز خاکپور


تالیفات:


ترجمه ھا:


سوابق تحصیلی:


سمت ھا:


محل تولد:


بیوگرافی:

فارغ التحصیل هنرستان موسیقی دختران

 

اخذ مدرک فوق دیپلم در رشته ساز جهانی از دانشگاه علمی و کاربردی (سال ۱۳۸۱)

 

اخذ مدرک کارشناسی از کنسرواتوار دولتی ایروان (کومیتاس) در ارمنستان تحت نظر سورن حق نظریان

 

اخذ مدرک کارشناسی ارشد از کنسرواتوار کومیتاس نزد الکساندر گوسمیان

 

همکاری با ارکستر سمفونیک تهران از سال ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۱

 

نوازندگی در ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر موسیقی ملی از اسفند ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

 مدرس دانشگاه و هنرستان عالی موسیقی تهران

 پیشینه و فعالیت ھای ھنری:


سازھا و روش ھای تدریس آنھا:


توضیحات اضافه:


کد ملی:


شماره شناسنامه:


تاریخ تولد:
- - -

تاریخ شروع ھمکاری با آموزشگاه:
- - -

ایمیل:


وب سایت:
http://www.rishehdarkhak.com

موبایل:


روز ھای حضور در آموزشگاه / دانشگاه: