اساتید آموزشگاه

اساتید این آموزشگاه همگی ازدانش آموختگان رشته موسیقی در سطح دانشگاهی و عمدتا از اساتید دانشگاه های موسیقی هستندمونا محمدیان

مونا محمدیان


تالیفات:


ترجمه ھا:


سوابق تحصیلی:


سمت ھا:


محل تولد:


بیوگرافی:

مربی پیانوی کودک

یادگیری موسیقی را از کودکی با سازهای سنتور و پیانو شروع کرده و آموختن و نواختن پیانو را به عنوان ساز اصلی خود تا کنون ادامه داده است. 

او پیانو، سولفژ و تئوری موسیقی را به صورت آکادمیک زیر نظر اساتیدی چون دکتر تفرشی پور، استاد میلانی و شرکت در چندین مسترکلاس با حضور دیگر اساتید مطرح جهانی فرا گرفته است.پیشینه و فعالیت ھای ھنری:


سازھا و روش ھای تدریس آنھا:

پیانوتوضیحات اضافه:


کد ملی:


شماره شناسنامه:


تاریخ تولد:
- - -

تاریخ شروع ھمکاری با آموزشگاه:
- - -

ایمیل:


وب سایت:
http://www.rishehdarkhak.com

موبایل:


روز ھای حضور در آموزشگاه / دانشگاه: