اساتید آموزشگاه

اساتید این آموزشگاه همگی ازدانش آموختگان رشته موسیقی در سطح دانشگاهی و عمدتا از اساتید دانشگاه های موسیقی هستندماهنوش صالحی

ماهنوش صالحی


تالیفات:


ترجمه ھا:


سوابق تحصیلی:


سمت ھا:


محل تولد:


بیوگرافی:

دانشجو کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی دانشگاه تهران

فراگیری سنتور نزد اساتید: حسین حراجی زاده ، پشنگ کامکار ،مینا افتاده ، سیامک آقایی ، مهیار طریحی 

 

آواز : هاله سیفی زاده 

کلارینت: سایوری شفیعی

عود : محمدرضا ابراهیمی ، حمید خوانساری

مستر کلاس : اردوان کامکار ، سیامک آقاییپیشینه و فعالیت ھای ھنری:

همکاری با گروه نهفت به سرپرستی جهانشاه صارمی

کنسرت بزرگداشت علینقی وزیری به سرپرستی جهانشاه صارمی

ضبط آلبوم گفت و گو به سرپرستی مینا افتاده

همخوانی در سی دی های موسیقی کودکان به سرپرستی سودابه سالم

عضو گروه فرود به سرپرستی احسان ذبیحی فر و ارژنگ سیفی زاده

همکاری با آموزشگاه موسیقی پارس از سال ۱۳۹۶سازھا و روش ھای تدریس آنھا:


توضیحات اضافه:


کد ملی:


شماره شناسنامه:


تاریخ تولد:
- - -

تاریخ شروع ھمکاری با آموزشگاه:
- - -

ایمیل:


وب سایت:
http://www.rishehdarkhak.com

موبایل:


روز ھای حضور در آموزشگاه / دانشگاه: