اساتید آموزشگاه

اساتید این آموزشگاه همگی ازدانش آموختگان رشته موسیقی در سطح دانشگاهی و عمدتا از اساتید دانشگاه های موسیقی هستندغزاله میرزازاده هراتی

غزاله مبرزازاده هراتی


تالیفات:


ترجمه ھا:


سوابق تحصیلی:


سمت ھا:


محل تولد:


بیوگرافی:

فارغ التحصیل هنرستان موسیقی

لیسانس نوازندگی جهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد نوازندگی جهانی دانشگاه هنر

نوازنده ارکستر سمفونیک تهران

نوازنده ارکستر ملی

نوازنده ی ارکستر بادی راین

نوازنده ارکستر صدا و سیما

نوازنده ارکستر بادی دی

نوازنده ی ارکستر فلارمونیک آپادانا به رهبری بردیا کیارس

نوازنده ی تاتر موزیکال بینوایان و الیور توییست

نوازنده ی تاتر موزیکال اشک ها و لبخند ها

و...پیشینه و فعالیت ھای ھنری:


سازھا و روش ھای تدریس آنھا:


توضیحات اضافه:


کد ملی:


شماره شناسنامه:


تاریخ تولد:
- - -

تاریخ شروع ھمکاری با آموزشگاه:
- - -

ایمیل:


وب سایت:
http://www.rishehdarkhak.com

موبایل:


روز ھای حضور در آموزشگاه / دانشگاه: